top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Necla Nida KARADAYI

İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

Güncelleme tarihi: 3 Eki 2023


…………………….. NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME


İHTAR EDEN : ……………….. ………………..(TCKN: ………………..)

………………..………………..………………..


MUHATAP :…………………………………. (VKN:…………………..)

………………..………………..………………..


KONU :4857 Sayılı İş Kanunun 24/II. maddesine istinaden iş sözleşmesinin feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacaklarımın tarafıma ödenmesi istemidir.


AÇIKLAMALAR

…../…./2023 tarihinden itibaren şirketiniz bünyesinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile ……… olarak çalışmaktayım. Şirketiniz bünyesinde kesintisiz olarak iş sözleşmesini feshettiğim …../…./2023 tarihine kadar kesintisiz olarak çalışmış bulunmaktayım. Üzerime düşen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmem ve görevimi gereği gibi ifa etmeme rağmen şirketiniz bünyesinde devamlı olarak mobbing’e maruz kaldım. Aynı zamanda haftada 45 saati aşar biçimde çalışma yapmama rağmen, fazla mesai ücretleri tarafıma ödenmemiştir.


İş akdimin devam ettiği süreçte, defalarca kez fazla mesai yapmama ve haftalık 45 saatin üstünde çalışmama rağmen fazla mesailerin karşılığında tarafıma herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Aynı zamanda şirketinizde çalıştığı süre boyunca, şirketiniz bünyesinde …………….. olarak görev yapan ……………. tarafından hakaretlere ve aşağılanmalara hareketlere maruz kaldım. Şirketinizde …………………. olan ……….……. tarafıma devamlı olarak …………………………………. yapılmasına ve şirketinize defalarca sözlü olarak bu durumu bildirmeme rağmen bu konuya ilişkin herhangi bir önlem alınmamıştır. Şirketiniz ile yaptığı görüşmelerde yaşamış olduğum mobbing’i size bildirmiş olmama rağmen tarafınızca bu konuda şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmamıştır.


İş akdi süresince devamlı olarak mobbing’e maruz kalmam ve tarafımca yapılan fazla mesailerin tarafıma ödenmemesi sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunun 24/II. maddesine istinaden iş akdimi haklı nedenlerle ve bildirimsiz olarak feshediyorum. İzah edilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin her türlü hakları saklı kalmak kaydıyla; haziran ayına ilişkin hak ettiğim ücretin, kıdem ve sair tazminatların, fazla mesai ücretlerinin, UBGT ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, AGİ alacağının ve diğer işçilik alacaklarının gerçek ücreti üzerinden hesaplanarak tarafıma ait ………………… iban numaralı ….. hesabına …….. iş gün içerisinde kıdem tazminatını fesih tarihinden itibaren yasal faizden az olmamak üzere fiilen uygulanan en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte ödenmesini, aksi takdirde her türlü yasal hakkımı kullanacağımı, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceği hususunu ihtar ederim. …./…./2023

İHTAR EDEN

………………………........

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page