top of page

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

Karaçam Avukatlık Bürosu tarafından Miras Hukuku ve Uyuşmazlıkları Konusunda başlıca aşağıda yer alan hizmetlere yer verilmektedir.

 • Vasiyetname ve Miras Sözleşmelerinin Tanzimi

 • Reddi Miras Davaları

 • Tereke Tespit Davası Açılması

 • Muris Muvazaasına Dayalı Davalar

 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları

 • Mirasçılık Belgesinin İptaline ve Alınmasına İlişkin Davalar

 • Mirastan Feragat Davaları

 • Miras Taksimi ve Sözleşmelerine İlişkin Dava ve İşler

 • Veraset İlamının İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesinin Verilmesi

 • Gaiplik ve Malvarlığının Hazineye İntikali

 • Tenkis Davaları

 • Vakfın Tescilinin Mirasçılar Tarafından İptaline İlişkin Davalar

 • Mirasta İstihkak Davaları

 • Mirastan Yoksunluğun Tespiti Davaları

 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları

bottom of page