top of page

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Borçlu aleyhine 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun da yer alan şartların oluşması halinde alacaklı tarafından doğrudan icra takibi yoluna başvurulacağı gibi koşulların oluşması halinde iflas yolu ile takip yapabileceği durumlar da söz konusu olmaktadır.

 

Karaçam Avukatlık Bürosu müvekkillerin tahsili amacıyla icra ve iflas süreçlerini en hızlı şekilde neticelendirmekle beraber alacaklı/borçlu şahıs ve şirketlere hukuki desteği de profesyonel şekilde sağlamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Konusunda Başlıca Çalışma Alanlarımız

 • Alacağın Tahsili Amacıyla Yapılan İcra ve İflas Takipleri

 • Menfi Tespit ve İstirdat Davalarına İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi

 • İflas Yolu ile Takip, İflasın Ertelenmesi, Konkordato İlanı, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Dava ve İşler

 • Yedieminliği Suistimal ve Karşılıksız Çek Durumlarına İlişkin İcra Ceza Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler

 • İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali Davaları

 • Borca ve Takibe İtiraz İşlemlerinin Yapılması

 • Borç Tasfiye Sözleşmeleri ve Sulh Anlaşmalarının Protokolle ile sağlanması,

 • Rehinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipler

 • İstihkak Davaları

 • Nafaka Takipleri

 • Kambiyo Takipleri (Çek, Poliçe ve Senetlere İlişkin İcra Takibi)

 • Kira Sözleşmelerinden Kaynaklı Takip ve Davalar

 • Kiralanan Gayrimenkulün Tahliyesi Davaları

 • İhtiyati Haciz, İhtiyati Hacze İlişkin Dava ve Takipler

 • İhalenin Feshi Davasına İlişkin Dava ve İşler

bottom of page