top of page

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını aşan hukuk kurallarının bütünüdür.

 

 İdare hukuku kamu yönetimi içinde yer alan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumluluklarını da inceleyen bir hukuk dalı olarak da bilinir. Temelini anayasadan alan bu hukuk dalı, idarenin işleyişini belirlemeyi amaçlayan bir alan ve kamu yararını gerçekleştirir. Bu anlamda idareyi gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişiler ilgi alanına girer.

Karaçam Avukatlık Bürosu tarafından idare hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin aşağıda yer alan başlıca hukuki hizmetler verilmektedir.

  • Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

  • Tam Yargı ve Tazminat Davaları

  • İmar Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü ve Takibi

  • Kamulaştırma ile İlgili Tüm Dava ve Takipler

  • İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Dava ve Takipler

  • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

  • İdari Sözleşmeler Nedeniyle Taraflar Arasındaki İhtilaflara İlişkin Olarak Açılan Tüm Dava Ve İşler

  • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Görüş Sorma, Talep, İtiraz Gibi Konulara İlişkin Resmi Yazışmaların Takipleri

  • Vergi Cezalarının İptaline İlişkin Davalar

  • İdari İşlemin İptali ve Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Davalar              

bottom of page