top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Necla Nida KARADAYI

SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (ARAÇ PERT FARKINA İLİŞKİN)


…………………SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NE

BAŞVURAN : ……………………………… (TCKN:………………….)

…………………………………………………………


VEKİLİ : Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 152.Sokak No:15 D:1 Kemalpaşa/İZMİR


KONU :Araç pert farkı alacağının tahsili taleplerini içeren başvuru dilekçemizdir.


AÇIKLAMALAR


…./.../2023 tarihinde, müvekkil'in kullanmakta olduğu ……………….Plaka numaralı araç …… İli ……… İlçesi ………….. önünde seyir halinde ilerlemekte iken ………… plaka sayılı ve …………………. T.C. Kimlik numaralı araç sürücüsü ……………….’nın mezkur alışveriş merkezine ait park alanından hızlıca çıkış yapması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.


Mevcut kazanın meydana gelmesi sonrasında, müvekkil ile ………… plaka numaralı araç sürücüsü …………….. arasında "Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı" düzenlenmiştir. (Tutanak ekte yer almaktadır.)


Meydana gelen kaza sebebiyle müvekkilin maliki bulunduğu araç kullanılamaz hale gelerek onarılamayacak derecede ağır hasara uğramıştır. Ayrıca, söz konusu kazanın meydana gelmesinde müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamakta olup %100 kusurlu olan ……………………… plaka numaralı araç sürücüsüdür. Nitekim, kusur durumuna ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.


İşbu durum sonucunda ………….. plaka numaralı aracın Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası sorumlusu olan ………….. Sigorta Anonim Şirketi tarafından müvekkilin maliki olduğu aracın güncel piyasa değeri bilirkişi marifetiyle belirlenerek ………………-TL olarak tespit edilmiştir.


Bilirkişi tarafından tespit edilen tutara ilişkin müvekkiller tarafından herhangi bir itiraz yoluna başvurulmamış olup söz konusu tutar kabul edilmiştir. Akabinde ……………. şirketi tarafından Sovtaj Bedeli olan ………………-TL müvekkilin TR …………………………… iban numaralı hesabına yatırılmıştır. (İlgili makbuzlar ekte yer almaktadır.)


İşbu kazanın oluşumuna tam kusuruyla sebebiyet veren ……………… plaka numaralı aracın, zorunlu trafik sigortası poliçesinde yer alan azami teminat bedeli olan 120.000,00-TL müvekkilin TR …………………. iban numaralı hesabına ilgili sigorta şirketi tarafından yatırılmıştır.


Öte yandan, her ne kadar sovtaj bedeli ve zorunlu trafik sigortasında yer alan azami teminat tutarları müvekkilin hesabına yatırılmış ise de işbu bedellerin toplamı ……………….-TL olup işbu tutarların toplamı bilirkişi tarafından belirlenen …………………..-TL'nin altında kalmaktadır. Mevcut durumda müvekkilin ……………….-TL tutarında pert farkı alacağı bulunmaktadır.


Tarafımızca yapılan araştırmalar sonucunda kazaya tam kusuruyla sebebiyet veren ……………. Plaka numaralı aracın …………. Sigorta Anonim Şirketinde mevcut kasko poliçesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Müvekkilin uğramış olduğu tüm bu zarardan, trafik sigortası poliçesi bulunan şirket ile kasko poliçesi bulunan şirketiniz müştereken ve müteselsilen sorumludur.


Tüm bu açıklananlar doğrultusunda, Zorunlu Trafik Sigortası’nda belirtilen azami teminat tutarının ve sovtaj bedelinin yatırılması sonucunda müvekkile ödenmemiş olan ……………-TL tutarında pert farkı alacağının tahsili için şirketinize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.


SONUÇ VE İSTEM:

  • Yukarıda izah edilen tüm durumdan özetle, işbu dilekçemizin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ……….-TL tutarındaki "Pert Farkı Alacağının" müvekkil ……………..'nin "TR ………………………….." İban numaralı hesabına ödenmesi gerektiğini,

  • 15 (on beş) günlük süre içerisinde ödemenin yapılmaması, eksik yapılması veya tarafımıza herhangi bir yazılı cevap ile geri dönüş yapılmaması durumunda aleyhinize hukuki işlem başlatılacağını tüm masraf ve vekâlet ücretlerinin tarafınızdan tahsil edileceğini, fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla vekaleten ihbar ve ihtar ederiz. …./…./2023

BAŞVURAN VEKİLİ

Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI


EKLER

EK 1 - Vekaletname

EK 2 - Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

EK 3 -Sovtaj Şirketi ve Zorunlu Trafik Sigortası Tarafından Müvekkilin hesabına Yatırılan Sovtaj Bedeli Ve Poliçedeki Azami Teminat Tutarlarının Makbuzları

EK 4 - ……………… Plaka Numaralı Aracın Ruhsat Ekleri

EK 5 - ………………. Plaka Numaralı Aracın Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi

EK 6 - Müvekkil ile ………….. Sigorta A.Ş arasında sovtaj bedeline ilişkin yapılan Mutabakatname (Dosya Numarası Ek’in İçinde Yer Almaktadır.)

EK 7 - ……………….Noterliği'nin ……………… Yevmiye Numaralı İşlemi İle Yapılan Artes-Tescil İşlemi Sonuç Belgesi


ARAÇ PERT FARKI TALEP DİLEKÇESİ
.docx
DOCX dosyasını indir • 17KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page