top of page
  • Yazarın fotoğrafıAv. Necla Nida KARADAYI

NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ MÜKERRER KAYDIN İPTALİ VEYA DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


…………………. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI :…………………. (TCKN: ………………….)

………………….………………….


VEKİLİ :Av. Necla Nida KARADAYI & Av. Sait Berk ÇAM

Mehmet Akif Ersoy Mah. 152 Sk. No:15 D:1 Kemalpaşa/İZMİR


DAVALI :1. ………… İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

(Detsis No:…………….)………………….………………….

2. ………………….…………………. (TCKN: ………………….)

………………….………………….


KONU : Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; müvekkil …………………. ve ………………….’nın AYNI KİŞİLER olduğunun ve müvekkile ait olan mükerrer nüfus kaydının TESPİTİNE ilişkin taleplerimizin sunumudur.


AÇIKLAMALAR


Müvekkil ………………….’a ait iki farklı nüfus kaydı bulunmaktadır. “………………….” adıyla yer alan nüfus kaydı mükerrer kayıt niteliğinde olup müvekkile ait ilk nüfus kaydı ise “………………….” adının yer aldığı nüfus kaydıdır. Ancak müvekkil kendisine ait, ilk nüfus kaydı olan “………………….”a ait haklarını kullanamamakta ve mağduriyet yaşamaktadır. Dolayısıyla mevcut durumun TESPİTİ talepleriyle işbu tespit davasının ikame edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.


…………………., ……. yılında ……… ili ……….. ilçesinde dünyaya gelmiştir. ………………….’nın, nüfus kayıtları incelendiğinde de sabit olacağı üzere, annesi …./…./…. doğum ve …./…./….. ölüm tarihli …………………., babası ise …/…./…… doğum ve …../…./……. ölüm tarihli ………………….’dır.


…/…/…… tarihinde …………………. çiftine herhangi bir resmi kayıt olmaksızın evlatlık olarak verilmiştir. ………………….’ı kayıtdışı evlat edinen …………………. çifti ………………….’a ait kimlik kartını imha etmişler ve akabinde, ilgili nüfus müdürlüğü’ne ………………….’ın annesinin …………………. olduğu ve evde dünyaya geldiği beyanlarında bulunarak …………………. ismi ile yeni nüfus kaydı oluşturulması için başvuruda bulunmuşlardır. …………………. Nüfus Müdürlüğü tarafından ………………….’nın beyanları esas alınarak ………………….Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı ………………….’a ait yeni bir nüfus kaydı oluşturulmuş ve kimlik kartı çıkartılmıştır.


Addolunan karışıklık müvekkil’in miras hakkını açıkça etkilemektedir. Müvekkil ………………….’in biyolojik babası olan …………………. .../.../……… yılında vefat etmesi üzerine …………………. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …../……. E. ve …../….. K. sayılı dosyası ile veraset ilamı çıkartılmıştır. İşbu veraset ilamında …………………., …………………. adı ile yer almakta olup müvekkil ve diğer davalılar senelerdir haklarını iktisap edememekte ve açıkça bir mağduriyet yaşamaktadırlar. (İlgili veraset ilamı ekte sunulacaktır.)


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun; “Dava Şartları” başlıklı 114.maddesinin h bendinde; “Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.” gerektiği ve aynı kanunun “Tespit Davası” başlıklı 106. maddesi 2. fıkrasında da “Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır.” hususları açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla, mevcut durum nedeniyle müvekkilin miras haklarının etkilendiği göz önüne alındığında dava açmada hukuki yararın olduğu ortadadır.


İşbu dava mükerrer kaydın iptali amacıyla değil mükerrer kaydın TESPİTİ talepleriyle ikame edilmiştir. Müvekkil …………………., …… yıllık hayatının …… yılını …………………. olarak idame ettirmiştir. Müvekkilinde ….. yaşında bulunduğu, Sosyal Güvenlik kurumuna …………………. adıyla kayıtlı olduğu, evlilik cüzdanında …………………. adı ile yer aldığı ve evliliği boyunca adının …………………. olarak bilindiği, aynı zamanda çocuklarının nüfus kayıtlarında …………………. olarak yer aldığı, tüm sosyal çevresinin kendisini …………………. olarak tanıdığı da göz önünde bulundurulduğunda açıkça görüleceği üzere mükerrer kayıt olan ………………….’e ait kaydın iptali durumunda müvekkil nezdinde telafisi imkansız zararlar meydana gelecektir.


Tüm bu açıklanan sebepler doğrultusunda müvekkilin hayatını idame ettirebilmesi, kazanılmış haklarının kaybedilmemesi ve mağduriyete uğramaması göz önünde bulundurulduğunda işbu davanın TESPİT DAVASI olarak ikame edilme zorunluluğu hasıl olmuştur. Müvekkile ait mükerrer kaydın iptali ve mevcut iptal kararının Nüfus Müdürlüğü tarafından tescili durumunda müvekkil kazanılmış haklarını ispat ve sosyal hayatını idame ettirme bakımından birçok zorluk yaşayacaktır.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 26. maddesi 1. fıkrası uyarınca;

“Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.”


Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2020/3127 E. ve 2021/309 K. Sayılı ilamında;

“Hakim her iki tarafın iddia ve savunmasıyla bağlı olup, talepten fazlasına ve başka bir şeye hükmedemez. Aynı ilke, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’a da muhafaza edilmiş, 26. maddesinde hakimin tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olduğu, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği... belirtilmiştir.”


Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2021/399 E. ve 2021/2517 K. Sayılı ilamında;

“Bir davada hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. Bu talebin azın karar verilebilmesine rağmen daha fazlasına ve talepten başka bir şeye karar verilmez.”


Özetle, müvekkil …………………. dünyaya …………………. adı ile gelmiş olup babası tarafından durumun koşulları sebebiyle kayıt dışı olarak evlatlık olarak verilmiştir. ………………….’nın evlat edinildiği aile çocuğun yararını göz önünde bulundurarak kendisine …………………. adını vermiş ve müvekkilin kendi nüfus kayıtlarında yer alması için Nüfus Müdürlüğüne bu yönde beyanda bulunmuşlardır. Mevcut beyanlarımız doğrultusunda, İŞBU DAVAMIZIN KABULÜNE, SAYIN MAHKEMEDEN ………………….İLE …………………. AYNI KİŞİLER OLDUĞU VE NÜFUS KAYITLARINDA MÜVEKKİLE AİT MÜKERRER KAYIT BULUNDUĞU YÖNÜNDE TESPİT KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ.


HUKUKİ NEDENLER :Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat


HUKUKİ DELİLLER :Yargılama esnasında ortaya çıkacak yeni vakıalara karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla; Nüfus Kayıtları, Bilirkişi raporu, Tanık beyanları (Tanıkların adı soyadı ve adresi ayrıca bildirilecektir), Yemin, İsticvap, Doğum Tutanakları, Nüfus tesciline dayanak belgeler, Hastane Kayıtları ve ilgili sair deliller


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle;

  • İŞBU DAVANIN KABULÜNE,

  • ………………….Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı …………………. ve ………………….’nın aynı kişiler olduğunun ve nüfus kayıtlarında müvekkile ait mükerrer kayıt bulunduğunun TESPİTİNE,

  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı kurum üzerine bırakılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. .../.../2023


DAVACI VEKİLİ

Av. Sait Berk ÇAM & Av. Necla Nida KARADAYI

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page